Фантастични условия за квалификация до края на 2022г.

Фантастични условия за квалификация до края на 2022г.
Мария Дерижан | 11/08/2022


Получавате десетки имейли с предложения за квалификация всеки ден? Те изглеждат еднакви, сухи и безсмислени? Трудно ли Ви е да се ориентирате с кого да работите в планината от писма, които сякаш се повтарят? Ние от Тренинг и обучителен център „Щастие“ наистина сме различни! С какво?

 

Добри сме и в организацията, и в провеждането на обученията! Педагогическите специалисти няма да останат разочаровани, подразнени и с усещане за изгубено лично време. Темите ни са разнообразни, подходите интересни, а съдържанието практически приложимо.

Гъвкави сме! Квалификациите се организират в удобно за всички време: може да бъде частично присъствено, в електронна среда, различни теми в различни дни и най-любимото – изнесено!

Границите поставяте Вие! Простираме се докъдето е нужно за Вас: можем да организираме цялото обучение от А до Я (включително фактуриране на нощувките) или просто да изпратим подготвен преподавател в уреченото време и място.

Отговаряме на всички очаквания! Имате нужда от квалификация на педагогическите специалисти, но и на непедагогическия персонал? Няма проблем! Можете да ни потърсите още за:

Участие в национални и международни проекти и програми: включително обучение на английски или немски език;

Тренинги за родители;

Вътрешноинституционални квалификации;

Квалификация на помощник-възпитатели с издаване на свидетелство за завършена степен;

Споделяне на добри практики с други институции (включително изнесени обучения);

 

Подобряваме услугата ежедневно! Всяка обратна връзка разглеждаме поотделно и изготвяме стратегия за адресиране на предизвикателствата. Деветдесет процента от клиентите, които веднъж са работили с нас, се връщат за следващи срещи! За последната учебна година сме работили със 131 учебни заведения. Откакто Център „Щастие“ съществува, сме се срещали с над половината институции в системата на предучилищното и училищно образование. В този случай опитът има значение!

 

Изберете тема (или комбинация от теми):

Одобрени от МОН програми с присъждане на един квалификационен кредит (можем да комбинираме две или повече теми с един кредит за постигане на промоционалната цена)

Агресия, насилие, тормоз. Практически техники за кризисна интервенция и контрол на гнева. Превенция на агресията.

2 Еко образование. Техники и игри за включване на екологичното образование в педагогическия процес в училище и детската градина.

3 Играта в образованието. Педагогически игрови технологии.

4 Иновативното училище – защо и как да го създадем? (Иновативни методи на обучение)

5 Интерактивни методи за работа в училище/детската градина. Традиция и новости, техники и игри. (Zoom, MS Teams, проектно-базирано обучение и фр) – Обновена тема!

6 Коучинг в образованието.

7 Креативни деца – как да поощрим и развием креативността на децата.

8 Методика за обучение по Безопасност на движението по пътищата. (Първа долекарска помощ)

 

9 Мотивация, дисциплина, внимание – как да завладеем класа (групата), да задържим вниманието им и да ги вдъхновим да продължат да работят сами.

10 Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на учителя. Тренинг за личностно развитие и добро настроение.

11 Позитивна комуникация в образованието (в екипа, с децата, с родителите). Как да водим трудните разговори, да се справяме с конфликтни ситуации, да разбираме и да бъдем разбрани.

12 Позитивна работа в екип. Тийм билдинг за колектива. Изграждане и обогатяване на добрите отношения, повишаване на личностната мотивация и емпатията на колектива.

13 Портфолио на учителя и детето. Самооценка и атестация в образованието

14 Практически техники за ефективна работа в мултикултурна среда.

15 Практически техники за ефективна работа с деца с различна степен на обучаемост едновременно.

16 Превенция на отпадането от училище и реинтеграция при завръщане.

17 Приобщаващо образование: децата със СОП – разпознаване, позитивно взаимодействие с родителите, успешно оформяне на документацията. Техники за работа в група/клас (с възможност за фокус в избрано направление – обща подкепа, допълнителна подкрепа, документация, конкретни методи за работа в клас/група или др.)

18 Професионалният стрес – практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място. (Превенция на професионалното прегаряне – бърнаут; Антистрес по време на пандемия) – Обновена тема!

19 Стратегическо планиране – поставяне, постигане и отчитане на професионални цели. Изготвяне на стратегия на училището/детската градина.

20 Тренинг по позитивно мислене – практически техники за повишаване на вътрешната мотивация, справяне със стреса и положителна промяна в мисловните процеси.

21 Успешно взаимодействие между училището/детската градина и семейството. Реална картина, възможности за развитие, техники за позитивна комуникация. – Обновена тема!

 

НОВИ одобрени от МОН програми с присъждане на един или два квалификационни кредита:

22 Иновативни методи на обучение и позитивна култура на класната стая/групата. Възпитанието в образованието. Практически техники за работа в клас/група. Интегрирано обучение в развитие на компетентности на 21 век. Формиране на успешни нагласи, умения и функционална грамотност.

23 Управление на качеството в образованието. Изработване и въвеждане на система за проследяване на качеството в детската градина/училището. Самооценка и подготовка за инспектиране на НИО.

24 Лична и професионална ефективност на учителя. Концепции за постигане на ефективност. Техники за повишаване на ефективността. Техники за развиване на „меките“ умения на учителя като предпоставка за повишаване на ефективността в педагогическия процес.

25 Ефективно управление на времето в съвременното училище/детска градина. Тайм мениджмънт на директора/учителя, на класа/групата, на личното време. Обучение в меки умения и компетентности на 21 век.

26 Работа с деца и ученици в различаващо се от нормата поведение: хиперактивност, аутизъм, социално неприемливи прояви и др.Очакваме Ви на:

0878251095 – Мария Дерижан

0894994595 – Офис

trening1.1@abv.bg

www.trening.bg