Удостоверения и сертификати

Сертификат

Тренинг и обучителен център Щастие издава Удостоверения с присъждане на един или два квалификационни кредита по Наредба №15 от 2019г. на МОН. Можете да се възползвате от 26 теми с високо качество и несъмнена актуалност.

За непедагогическия персонал предлагаме издаване на поименен Сертификат за придобиване на знания, умения и компетентности.

Всички издадени документи имат знак за ISO 9001:2015 с валидност в целия Европейски съюз.