Обучения - Теми

Квалификационни курсове с присъждане на един кредит:

 1. Агресия, насилие, тормоз. Практически техники за кризисна интервенция и контрол на гнева. Превенция на агресията. (Обучение, включващо Механизмът за противодействие на тормоза и насилието в детската градина и училището) – Обновена тема!
 2. Еко образование. Техники и игри за включване на екологичното образование в педагогическия процес в училище и детската градина.
 3. Играта в образованието. Педагогически игрови технологии.
 4. Иновативното училище – защо и как да го създадем?
 5. Интерактивни методи за работа в училище/детската градина. Традиция и новости, техники и игри. – Обновена тема!
 6. Коучинг в образованието.
 7. Креативни деца – как да поощрим и развием креативността на децата.
 8. Методика за обучение по Безопасност на движението по пътищата
 9. Мотивация, дисциплина, внимание – как да завладеем класа (групата), да задържим вниманието им и да ги вдъхновим да продължат да работят сами.
 10. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на учителя. Тренинг за личностно развитие и добро настроение.
 11. Позитивна комуникация в образованието (в екипа, с децата, с родителите). Как да водим трудните разговори, да се справяме с конфликтни ситуации, да разбираме и да бъдем разбрани.
 12. Позитивна работа в екип. Тийм билдинг за колектива. Изграждане и обогатяване на добрите отношения, повишаване на личностната мотивация и емпатията на колектива.
 13. Портфолио на учителя и детето. Самооценка и атестация в образованието
 14. Практически техники за ефективна работа в мултикултурна среда.
 15. Практически техники за ефективна работа с деца с различна степен на обучаемост едновременно.
 16. Превенция на отпадането от училище и реинтеграция при завръщане.
 17. Приобщаващо образование: децата със СОП – разпознаване, позитивно взаимодействие с родителите, успешно оформяне на документацията. Техники за работа в група/клас (с възможност за фокус в избрано направление – обща подкепа, допълнителна подкрепа, документация, конкретни методи за работа в клас/група или др.)
 18. Професионалният стрес – практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място. (Превенция на професионалното прегаряне – бърнаут) – Обновена тема!
 19. Стратегическо планиране – поставяне, постигане и отчитане на професионални цели. Изготвяне на стратегия на училището/детската градина.
 20. Тренинг по позитивно мислене – практически техники за повишаване на вътрешната мотивация, справяне със стреса и положителна промяна в мисловните процеси.
 21. Успешно взаимодействие между училището/детската градина и семейството. Реална картина, възможности за развитие, техники за позитивна комуникация. – Обновена тема!
 22. Квалификационни курсове с присъждане на един или два кредита:
 23. Иновативни методи на обучение и позитивна култура на класната стая/групата. Възпитанието в образованието. Практически техники за работа в клас/група. Интегрирано обучение в развитие на компетентности на 21 век. Формиране на успешни нагласи, умения и функционална грамотност.
 24. Управление на качеството в образованието. Изработване и въвеждане на система за проследяване на качеството в детската градина/училището. Самооценка и подготовка за инспектиране на НИО.
 25. Лична и професионална ефективност на учителя. Концепции за постигане на ефективност. Техники за повишаване на ефективността. Техники за развиване на „меките“ умения на учителя като предпоставка за повишаване на ефективността в педагогическия процес.
 26. Ефективно управление на времето в съвременното училище/детска градина. Тайм мениджмънт на директора/учителя, на класа/групата, на личното време. Обучение в меки умения и компетентности на 21 век.
 27. Работа с деца и ученици в различаващо се от нормата поведение: хиперактивност, аутизъм, социално неприемливи прояви и др.

Свържи се с нас